TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
 

DOŁĄCZ DO NAS!

 
 

Aktualności

10 | 20 | 30
 1. środa 24 lipca 2019
  Regulamin konkursu "Konkurs Podręcznikowy"

  Regulamin Konkursu „Konkurs podręcznikowy”


   

  Postanowienia ogólne

   

  1. Organizatorem konkursu jest Księgarnia Suplement z siedzibą w Opolu przy ulicy Kośnego 18, 45-056 Opole, NIP 7540134682 (dalej zwany: Organizator konkursu).

  2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u Księgarni Suplement w serwisie społecznościowym Facebook (dalej „Serwis Facebook”), dostępnej w Internecie pod adresem

  https://www.facebook.com/ksiegarniasuplement/ .
  3. Serwis Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani w żaden sposób nie jest z nim związany.

  4. Konkurs skierowany jest do klientów Księgarni Suplement, jak również fanów Księgarni Suplement w Serwisie Facebook.

  5. Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie jest Organizator konkursu.

  6. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

  7. Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie trwa do dnia 31 października 2019 do godziny 18:00 od momentu ogłoszenia Konkursu w serwisie Facebook.

  8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

  9. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

  10. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, w tym pracownicy Księgarni Suplement, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w osób, tj. ich małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu, rodzice tych osób lub rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  11. Głównym założeniem konkursu jest promocja Księgarni Suplement.

   

  § 2

  Zasady uczestnictwa w Konkursie

   

  1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie samodzielnie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, treść niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

  b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;

  c) dokonała zakupu podręczników szkolnych za łączną kwotę minimum 300 zł i posiada potwierdzenie zakupu w postaci paragonu/ów i wydany na ich podstawie kupon konkursowy.

  2. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.

  3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zwolnieniem Serwisu Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z organizacją konkursu.

  4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.).

  5. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z Regulaminem Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

  6. W razie uzyskania przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, Organizator może od niego zażądać złożenia pisemnego oświadczenia, o spełnianiu warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, w wyznaczonym przez niego terminie. Odmowa złożenia oświadczenia lub niedostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika Konkursu z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

   

  § 3

  Przebieg konkursu i sposób przydzielenia nagród

   

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zakupić podręczniki szkolne o łącznej wartości 300 zł lub większej oraz zachować paragon zakupu. Pod uwagę będą brane paragony z okresu 1 lipca 2019 – 31 października 2019r.

  2. Każde 300 zł wydane na podręczniki szkolne uprawnia do otrzymania jednego kuponu konkursowego na podstawie okazanego paragonu. W związku z tym jedna osoba może wziąć udział w konkursie kilkukrotnie.

  3. Każdy z uczestników otrzyma kupon składający się z dwóch części, z czego jedną wrzuca do urny konkursowej, a drugą zachowuje. Okazanie jej będzie niezbędne do otrzymania nagrody. Kupony będą kolejno ponumerowane i opatrzone pieczątką księgarni.

  4. Konkurs polega na wyłonieniu 3 Zwycięzców poprzez losowanie.

   

   

  § 4

  Nagroda i zasady wyłonienie Zwycięzcy

   

   

  1. Nagrodami w konkursie są trzy bony podarunkowe o wartości 100 zł do wykorzystania w Księgarni Suplement przy ul. Kośnego 18 w Opolu.

  2. Zwycięzcami zostaną 3 osoby, których kupony zostaną wylosowane w dniu ogłoszenia wyników tj. 4 listopada 2019 r. o godzinie 12.00.

  1. Przez cały czas trwania konkursu urna będzie szczelnie zamknięta. Zostanie ona otwarta dopiero w dniu ogłoszenia wyników czyli 4 listopada 2019 r o godzinie 12.00.

  2. Po wylosowaniu 3 zwycięskich kuponów, odczytane zostaną znajdujące się na nich liczby.

  3. Warunkiem odebrania nagrody jest okazanie swojego odcinka kuponu ze zwycięską liczbą.

   

  § 5

  Przyznawanie Nagród

   

  1. Zwycięskie liczby wyłonione podczas losowania zostaną ogłoszone na fanpage‘u Księgarni Suplement w Serwisie Facebook 4 listopada o godzinie 15.00. oraz wywieszone w Księgarni Suplement przy ul. Kośnego 18 w Opolu.

  2. Po nagrodę należy zgłosić się w ciągu 2 tygodni od losowania, czyli do dnia 18 listopada 2019 r.

  4. W przypadku Zwycięzców nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie będą oni również poproszeni o przesłanie zgody przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, treść Regulaminu oraz przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.

  6. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą konkursu.

  8. Nagrodę należy odebrać osobiście w Księgarni Suplement (w godzinach jej otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 lub w sobotę od 8:00 do 14:00) przy ul. Augustyna Kośnego 18 w Opolu 45-056 w terminie 18 listopada 2019 r..

  9. Nagroda zostanie wydana po okazaniu kuponu ze zwycięską liczbą, którą uczestnik konkursu jest zobowiązany zachować do momentu zakończenia konkursu.

  10. W przypadku nie podjęcia przez Zwycięzcę nagrody w terminie do 18 listopada 2019 r. prawo do nagrody wygasa.

  11. Organizator zastrzega, że nagroda ma charakter rzeczowy i nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.

  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania narody przez Zwycięzcę.

  13. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

  14. Nagroda, które nie zostanie wydana w Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora.

   

  § 6

  Postępowanie Reklamacyjne

   

  1. Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Konkursu.

  2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia konkursu.

  3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

  4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Księgarnia Suplement, ul. Kośnego 18, 45-056 Opole.

  5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do kontaktu (adres zamieszkania, bądź adres e-mail), jak również zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

  6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora.

  7. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

  8. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wysłanie odpowiedzi na reklamację listem poleconym w ww. terminie uznaje się za dochowanie terminu na rozpatrzenie reklamacji.

  9. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora w sposób wskazany w zgłoszeniu. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

   

  § 7

  Postanowienia Końcowe

   

  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Księgarnia Suplement przy ul. Kośnego 18 w Opolu, NIP 7540134682. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród oraz zamieszczeniem listy zwycięzców na fanpage’u Księgarni Suplement, a także rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  2. Nagroda otrzymana przez Laureata z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu podlega obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora.

  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

  4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na oficjalnym fanpagu Księgarni Suplement. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego Regulaminu.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu, z poszanowaniem praw do uzyskania nagrody nabytych już przez Uczestników i bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników.

  6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub których nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

  7. Spory wynikające z niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

    

   

  ORGANIZATOR

  KSIĘGARNIA SUPLEMENT

  UL. KOŚNEGO 18

  45-056 OPOLE

  tel. 695 396 639

   

 2. środa 20 marca 2019
  Regulamin konkursu

  Regulamin Konkursu „Rozwiąż rebus matematyczny”

   

  Postanowienia ogólne

   

  1. Organizatorem konkursu jest Księgarnia Suplement z siedzibą w Opolu przy ulicy Kośnego 18, 45-056 Opole, NIP 7540134682 (dalej zwany: Organizator konkursu).

  2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u Księgarni Suplement w serwisie społecznościowym Facebook (dalej „Serwis Facebook”), dostępnej w Internecie pod adresem

  https://www.facebook.com/ksiegarniasuplement/ .
  3. Serwis Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani w żaden sposób nie jest z nim związany.

  4. Konkurs skierowany jest do klientów Księgarni Suplement, jak również fanów Księgarni Suplement w Serwisie Facebook.

  5. Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie jest Organizator konkursu.

  6. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

  7. Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie trwa do dnia 22 marca 2019 do godziny 10:00 od momentu ogłoszenia Konkursu w serwisie Facebook.

  8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

  9. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

  10. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, w tym pracownicy Księgarni Suplement, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w osób, tj. ich małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu, rodzice tych osób lub rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  11. Głównym założeniem konkursu jest promocja Księgarni Suplement.

   

  § 2

  Zasady uczestnictwa w Konkursie

   

  1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie samodzielnie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, treść niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

  b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;

  c) posiada własne konto w Serwisie Facebook, przy rejestracji którego podała swoje prawdziwe dane osobowe,

  d) udzieliła odpowiedzi na zadanie konkursowe umieszczone na fanpage‘u Księgarni Suplement w Serwisie Facebook w terminie od dnia 20 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 do godz. 10:00.

  2. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.

  3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zwolnieniem Serwisu Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z organizacją konkursu.

  4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.).

  5. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z Regulaminem Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

  6. W razie uzyskania przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, Organizator może od niego zażądać złożenia pisemnego oświadczenia, o spełnianiu warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, w wyznaczonym przez niego terminie. Odmowa złożenia oświadczenia lub niedostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika Konkursu z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

   

  § 3

  Przebieg konkursu i sposób przydzielenia nagród

   

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy udzielić odpowiedzi w komentarzu na zadanie konkursowe umieszczone na fanpage‘u Księgarni Suplement w Serwisie Facebook od dnia 20 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 10:00.

  2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, poprzez udzielenie jednej odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu.

  3. Każda następna odpowiedź tego samego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu przez Organizatora.

  4. Konkurs polega na wyłonieniu 2 Zwycięzców, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi jako pierwsi i spełnią wymogi Regulaminu.

   

  § 4

  Nagroda i zasady wyłonienie Zwycięzcy

   

   

  1. Nagrodą w konkursie są dwie książki, każda o wartości 39,90 zł

  2. Konkurs polegać będzie na weryfikacji warunków i wyłonieniu Zwycięzców.

  3. Zwycięzcami zostaną 2 osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi jako pierwsze.

   

  § 5

  Przyznawanie Nagród

   

  1. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni przez Organizatora zostaną ogłoszeni na fanpage‘u Księgarni Suplement w Serwisie Facebook 22 marca 2019 r, o godzinie 12.00.

  2. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną powiadomieni także za pomocą wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook („Komunikat dla Zwycięzcy”).

  3. W prywatnej wiadomości, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu Zwycięzca otrzyma także swój indywidualny kod aktywacyjny. Kod ten Zwycięzca będzie zobowiązany podać przy dokonywania odbioru nagrody. Podanie kodu aktywacyjnego jest niezbędne celem odbioru nagrody.

  4. W przypadku Zwycięzców nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie będą oni również poproszeni o przesłanie zgody przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, treść Regulaminu oraz przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.

  5. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w zakresie jego danych zamieszczonych w Serwisie Facebook na fanpage’u Księgarni Suplement.

  6. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą konkursu.

  8. Nagrodę należy odebrać osobiście w Księgarni Suplement (w godzinach jej otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 lub w sobotę od 8:00 do 14:00) przy ul. Augustyna Kośnego 18 w Opolu 45-056 w terminie od 22 do 31 marca 2019 r..

  9. Nagroda zostanie wydana po podaniu imienia i nazwiska zgodnego z nazwą użytkownika Serwisu Facebook oraz kodu aktywacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, a w przypadku zwycięzców nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie także po dostarczeniu przez nich zgody ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, treść Regulaminu oraz przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.

  10. W przypadku nie podjęcia przez Zwycięzcę nagrody w terminie do 31 marca 2019 r. prawo do nagrody wygasa.

  11. Organizator zastrzega, że nagroda ma charakter rzeczowy i nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.

  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania narody przez Zwycięzcę.

  13. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

  14. Nagroda, które nie zostanie wydana w Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora.

   

  § 6

  Postępowanie Reklamacyjne

   

  1. Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Konkursu.

  2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia konkursu.

  3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

  4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Księgarnia Suplement, ul. Kośnego 18, 45-056 Opole.

  5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do kontaktu (adres zamieszkania, bądź adres e-mail), jak również zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

  6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora.

  7. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

  8. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wysłanie odpowiedzi na reklamację listem poleconym w ww. terminie uznaje się za dochowanie terminu na rozpatrzenie reklamacji.

  9. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora w sposób wskazany w zgłoszeniu. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

   

  § 7

  Postanowienia Końcowe

   

  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Księgarnia Suplement przy ul. Kośnego 18 w Opolu, NIP 7540134682. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród oraz zamieszczeniem listy zwycięzców na fanpage’u Księgarni Suplement, a także rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  2. Nagroda otrzymana przez Laureata z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu podlega obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora.

  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

  4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na oficjalnym fanpagu Księgarni Suplement. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego Regulaminu.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu, z poszanowaniem praw do uzyskania nagrody nabytych już przez Uczestników i bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników.

  6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub których nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

  7. Spory wynikające z niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

   

 3. piątek 11 maja 2018
  KONKURS PLASTYCZNY "Nowa - wspaniała okładka mojej ulubionej książki".

  KONKURS PLASTYCZNY

  Nowa – wspaniała okładka mojej ulubionej książki”

   

   

  ORGANIZATOR

  KSIĘGARNIA SUPLEMENT

  UL. KOŚNEGO 18

  45-056 OPOLE

   

   

  REGULAMIN KONKURSU

   

  1. Temat konkursu: „Nowa – wspaniała okładka mojej ulubionej książki”.

  2. W konkursie może wziąć udział każdy przedszkolak i uczeń klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej Szkoły Podstawowej.

  3. Zadaniem jest zaprojektowanie nowej okładki swojej ulubionej książki

   w dowolnej formie pracy plastycznej – rysunku, wyklejanki, wydzieranki, itd. Wszystko zależy od waszej wyobraźni i kreatywności. Prosimy tylko, aby prace nie były wykonane w formie przestrzennej.

  4. Na Wasze prace czekamy do 8 czerwca 2018 r. Pamiętajcie aby je czytelnie podpisać

   i dołączyć informację, kogo należy poinformować o wygranej. Pracę należy opisać wg wzoru:

   imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola lub szkoły, numer telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego

  5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych. Zwycięzców wyłoni jury składające się z czterech pracowników księgarni.

  6. Wyniki ogłosimy w naszej Księgarni 11 czerwca o godz. 15.00. Wtedy też wręczymy specjalnie przygotowane, atrakcyjne nagrody.

  7. Wyniki będą również ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wykonanych prac. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

  9. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 695 396 639.

   

   

   

   

   

  Księgarnia Suplement

  ul. Kośnego 18

  Opole

  www.ksiegarniasuplement.pl

  suplement@op.pl

   

 4. wtorek 24 kwietnia 2018
  Życie pasterza oczami Anki

  Co najczęściej obala schematy? Samo życie! Schematy to nasz autorski produkt. Tak to widzę, gdy zastanawiam się nad towarzyszącym mi wszędzie parciem do sukcesu. Jakiegokolwiek zresztą. Może to być konto w banku, a może to być przebieganie przez boisko podczas meczu drużyny narodowej. A tak, oglądam mecze, ale wybiórczo! Takie współczesne przymuszanie nas do wyścigu o wszystko to schemat, kolejny mit, utrwalony w tym tym rejonie świata, który już wszystko ma.
  To, że ciągnie mnie na wieś, skąd pochodzę, nigdy mnie nie dziwiło, ale trochę wstydziłam się kiedyś, że wolę krowy doić, niż pracować w korporacji. Jednakowoż, dla ścisłości, ani nie doję, ani nie jestem korpo.
  Zamiast rozważać nierozważalne, kupiłam sobie "Życie pasterza" Jamesa Rebanksa - człowieka, który wrócił z miasta na wieś, gdzie jego ojciec prowadził farmę.
  Streszczać książki nie będę, choć streszczenie może właściwie zmieścić się w kilku słowach: facet wrócił z metropolii do Krainy Jezior, a potem żył długo i szczęśliwie!
  Ale nie chodzi w tej lekturze o dynamiczne wydarzenia, o przygody i złamane serca. Rebanks opowiada o tym, ile szczęścia daje życie i praca w miejscu, które się kocha. O tym, jaką głęboką satysfakcję daje odnalezienie się w powołaniu, w miejscu, które jest dla nas przeznaczone. Mógł robić wiele rzeczy. Zdobył wykształcenie, które z nieokrzesanego osiłka zmieniło go w myślącego człowieka. Ta mentalna zmiana doprowadziła go do podjęcia decyzji o powrocie do korzeni.
  Odwaga cywilna jest niezbędnym warunkiem odnalezienia swojej drogi.
  Gdy jadę do moich rodziców na Warmię, pierwszą rzeczą, którą robię jest spacer na hektary łąk, które otaczają mój dom rodzinny. Staję tam wtedy pod wiatr i przypominam sobie czasem Rebanksa: "...myślałem, że książki są zawsze o kimś innym, o innych ludziach, miejscach, o innym życiu. Natomiast ta, nie dość, że znakomita, to jeszcze była o nas..." (Rebanks o Shepherds Life W.H. Hudsona)
  Ta książka jest dla was, dla wszystkich, którzy głęboko w duszy czują zew życia zgodnego ze sobą, z naturą i z innymi ludźmi.
  Pozdrawiam zaczytanych,
  Anka

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa Suplement akceptuje płatności:

 • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
 • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier